O nás

 
 

Hlavní formou dosahování našich cílů je psychologické poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika, vzdělávání, preventivní a intervenční programy, právní a sociálně právní poradenství.


V základech vzniku občanského sdružení stála myšlenka, že včasná odborná práce s dětmi, mladistvými a jejich rodinami v nepříznivé situaci předchází rozvoji závažnější sociální či psychické patologie v dospělosti a přispívá tak k rozvoji zdravé a dobře fungující společnosti. Dítě či mladý člověk, který vyrůstá ve zdravém rodinném prostředí a atmosféře pohody, bude pravděpodobněji žít aktivní a kvalitní život, tím pádem se bude pozitivně vztahovat k lidem i ke společnosti, ve které žije.


Vycházíme tedy z přesvědčení, že práce s dětmi, mladými lidmi a jejich rodinami je nejefektivnější formou působení ve směru zvyšování aktivity a kvality života obyvatel a tím i k rozvoji prosperující společnosti. Zachytí-li se případné problémy včas, tedy v dětství nebo dospívání, je vyšší pravděpodobnost jejich vyřešení a vzniká tak kromě šance konkrétního člověka na kvalitnější a zdravější život také možnost předejít vysokým veřejným nákladům na léčení závislostí, psychických poruch, na výdaje spojené s nezaměstnaností nebo kriminalitou.


Nezaměřujeme se pouze na osoby z vymezené cílové skupiny, které se již ocitly v krizi nebo ohrožení, soustředíme se také na preventivní aktivity a na vyhledávání (screening) potenciálně ohrožených dětí, mladých lidí a rodin. V tomto kontextu je nejideálnějším prostředím pro celoplošné působení právě městská část a jí zřizované školy a školky, kam chodí (téměř) všechny děti a kde lze navázat úzkou spolupráci s institucemi, které s obyvateli městské části pracují.

 

Navštivte nás na:

Občanské sdružení NEO CZ, o. s. se zaměřuje na podporu a pomoc dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů v komunitě (např. městská část, škola, sídliště apod.). Naše aktivity si kladou za cíl maximálně podporovat zdravý psychosociální vývoj dětí a mladých lidí a rozvíjet pozitivní stránky každého jedince v rámci cílové skupiny. Název poukazuje k některým hlavním principům činnosti sdružení, tedy k inovativnosti, sledování nových trendů v oboru, nově vznikajících problémů a témat (např. fenomény související s používáním internetu).