Principy naší práce

 
 
 1. Efektivnost: přizpůsobování služeb na míru potřebám a možnostem dané lokality a zadavatele, příprava projektu vždy podle aktuální situace, potřeby a priorit

 2. Inovativnost: sledování trendů v oboru a nově vznikajících problémů a témat v kontextu dané lokality a společenského vývoje obecně (v současnosti zejména rizika spojená s užíváním internetu a se změnami funkce rodiny a školy)

 3. Komplexnost: poskytování širokého spektra souvisejících služeb na jednom místě (kromě psychologických služeb také např. sociálně-právní poradenství, právní poradenství, vzdělávací a volnočasové aktivity apod.), případně zprostředkování adekvátních specializovaných služeb

 4. Systémovost: řešení problémů v kontextu sociálního prostředí klienta, spolupráce s rodinou, školou a dalšími zaangažovanými institucemi a odborníky

 5. Dostupnost: práce v přirozeném prostředí obyvatel, znalost tohoto prostředí – působení ve školách, v blízkosti místa bydliště, případně na úřadech, vícestupňový kontakt (internet, telefon, osobně)

 6. Otevřenost: spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi – OSPOD, neziskové organizace, zdravotnická zařízení, školy apod.

 7. Nízkoprahovost, prevence a včasná intervence

 8. současně s preventivním působením také včasné rozpoznávání počínajících problémů, poskytování pomoci již v počátku rozvoje problému, včasné zabránění rozvoji vážných problémů, předcházení nutnosti umístění dítěte do ústavní péče, prevence sociálně patologických jevů a sociální izolace. Práce s dětmi a mládeží v jejich přirozeném prostředí je sama o sobě velmi účinným způsobem prevence – přispívá ke zdravému vývoji osobnosti a k formování zdravého a aktivního dospělého člověka.

 9. Screening ohrožených dětí, syndromu CAN: práce na základních (případně mateřských) školách nabízí velký prostor pro včasné rozpoznání příznaků týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí a následné účinné řešení situace.

 10. Etika, standardy: práce podle etických kodexů a standardů předepsaných v daném oboru, v sociálních službách.

 11. Maximální kvalita služeb, minimalizace nákladů.

 12. Transparentnost, informování o příjmech a výdajích občanského sdružení.

 13. Zaměření na podporu a rozvoj pozitivních stránek každého člověka.

 14. Vedení klientů k aktivitě a zodpovědnosti za vlastní život a zdraví, ke společenské zodpovědnosti, posilování jejich schopnosti adaptivně reagovat na životní události.

 15. Inovace stávajícího přístupu v práci s dětmi a mladými, zaměření na řešení aktuálních témat.

 16. Zaměření na témata související se současným stylem života a sociálními vztahy mladých lidí – zejména virtuální identita, komunikace prostřednictvím internetu, sociální sítě.

 17. Úzká spolupráce s organizacemi, které nabízejí návazné a související služby, průběžná aktualizace databází služeb a kontaktů v oboru a v oborech souvisejících, schopnost okamžitě vyhledat a zajistit nebo zprostředkovat klientům službu přesně na míru jejich potřebám.

 18. Důraz na rozvoj v oblasti osobní, interpersonální a sociální identity včetně rozvoje komunity (např. oživení veřejných prostor a kulturních aktivit v dané lokalitě)

 19. Důraz na kulturní aspekty ve vývoji člověka, multikulturalita, pluralita norem a hodnot, vliv mateřské kultury a náboženství na psychický a sociální vývoj